You are watching: Bakuretsu Tenshi (sub)

Bakuretsu Tenshi (sub)

In a chaotic future Tokyo, a young aspiring chef is employed by four beautiful mercenaries.

Movie: Bakuretsu Tenshi (sub)

Production Co:

Duration: 24 min

Release: 2004–


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Version 1

Server Veoh

Play Movie